tisdag 14 december 2010

Yes! Åtminstone 5 personer läser vad jag skriver!!

Jag skrev för några dagar sedan att jag bloggade för den tomma cyberrymnden! Jag hade fel: Jag vet nu att åtminstone 5 personer läser vad jag skriver och att några fler läser via länken till Facebook!
Senaste tiden har varit fylld av diskussioner kring skolan och dess budget och varför den eller den inte var på ett möte. Jag har svarat både media och på ett antal E-brev och KOMmentarer.
När det gäller en artikel i Kungsbacka-Posten den 11/12 så har jag följande kommentar.
Det framgår ingenstans i artikeln om mötet med föräldraföreningarna i måndags, att Lisa Andersson(M) var närvarande. Lisa Andersson är vice gruppledare i M, sitter i kommunstyrelsen och kommer från nyår att vara förste ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta innebär att hon är en av de personer, som företräder M i olika sammanhang.
Det framgick av artikeln att Hans Forsberg (och Lisa Andersson) skulle deltagit, om mötet hållits på fredagen, som gjorts upp med Hans Forsberg. Hade mötet hållits denna dag hade Ulrika Landergren (Fp) inte kunnat närvara. Det bör också påpekas att Ulrika Landergren är det kommunalråd, som har fått uppgiften att vara kontaktperson i skolfrågor och politiskt bereda dessa frågor inom arbetsutskottet och alliansen.
För egen del så har jag svarat på de frågor, E-brev och KOMmentarer, som jag fått till mig, fortlöpande och så snabbt som möjligt.
Jag har haft diverse kontakter angående vårt beslut att prioritera skolan och Individ och familjeomsorgen i den revision vi gjorde av budgeten förra tisdagen.

Här kommer min sammanställning av hur vi i budgetberedningen resonerat inför den revision vi gjort av budgeten 2011. Budgeten togs i maj 2010 och det beslut vi tog i tisdags var en revision och inte en ny budget. Skälet till revisionen är dels kommunalrättslig. Det nya fullmäktige skall bekräfta den tidigare budgeten. Det är även så att vi fått nya prognoser för våra skatte- och bidragsintäkter och prognoser beträffande verksamheterna. Det vi har gjort är att prioritera mellan verksamheterna inom den tillgängliga ramen.

Att Sverige går bättre betyder inte att krisen är över. Vi har fortsatt ökande kostnader för försörjningsstöd och prognosen för skatteintäkterna är att dessa, med stor sannolikhet, inte kommer att öka mer än vad vi räknat med i vår budget för 2011. Det senare enligt de ekonomer, som arbetar på Sveriges Kommuner och landsting. Beträffande att Kungsbacka är en rik kommun, så är de prognoserna, som vi använder oss av, byggda på alla data, som finns kring kommunens invånare. De överskott som kommunen har haft och kommer att få, beror bland annat på att vi sålt mark och att kostnaderna för pensionerna 2010 blir lägre än väntat (något som gäller hela Sverige). Pensionskostnaderna kommer att öka igen 2011. De pengar, som genererar överskotten, kan och får inte användas för driftskostnader. De olika verksamheterna inom kommunen, går netto med ett litet överskott, men detta skall sättas i relation till vår totala omsättning.

Så till skolan. Förskola och grundskola fick för innevarande år ett betydligt mindre effektiviseringskrav än alla övriga nämndområden. Detta finansierades bl. a. genom det tillfälliga konjunkturstödet. Alla var medvetna om att det var ett engångsbelopp.

I budgeten för 2011, som togs i maj månad, har skolan fått uppräkning för kostnadsökningar och dessutom en förstärkning. I faktiska siffror rör det sig om 81 miljoners ökning av ramen. I detta ingår en förstärkning på 18 miljoner utöver uppräkningarna för volym- och prisökningar. I den revidering som nu sker får skolan ytterligare 15 miljoner av det utrymme, som den senaste prognosen för skatter och stadsbidrag, ger utrymme för. Detta innebär totalt en utökad ram på 96 miljoner, i procent en ökning på 7,1 %. Skulle man inte ta hänsyn till det tillfälliga stödet, så är det ändå en ökning med 5,2 %.

Skolan fördelar och beslutar helt självständigt inom den ram man fått. Det vill säga, det är nämnden som beslutar om man sänker elevpengen eller gör andra prioriteringar i sin budget.

Grundskolan i Kungsbacka rankas som nummer ett i Halland och de har många studiebesök för ta del av deras sätt att arbeta. I andra rankningar ligger vi bland de främsta av landets 290 kommuner.

En stor del av det nya utrymme som senaste prognosen ger, går till Individ- och familjeomsorgen. Detta för att finansiera de ökade kostnaderna för försörjningsstöd, institutionsvård för vuxna, samt familjehemsplaceringar av barn.

Budgetberedning, kommunstyrelse och kommunfullmäktige har till uppgift att göra bedömningar och prioriteringar i budgeten med utgångspunkt från alla kommuninvånares behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar